Privacyverklaring

Zontec respecteert en waarborgt uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zontec verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Zontec gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

Zontec is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens als u uw gegevens aan ons verstrekt. Wij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat wij voldoen aan onderstaande privacybeginselen:

 1. Wij verwerken (verzamelen, bewaren, gebruiken) uw persoonsgegevens niet zomaar, voor elke verwerking moet een wettelijke grondslag zijn.
 2. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het bepaalde verwerkingsdoel en gebruiken deze gegevens in overeenstemming met dit doel.
 3. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verwerkt.
 4. Wij hebben passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, corruptie en verlies.
 5. Wij zijn op de hoogte van uw privacy rechten, respecteren uw rechten en maken het technisch en organisatorisch mogelijk dat u uw rechten kunt uitoefenen.

Wanneer leggen wij uw gegevens vast?

Als u telefonisch, via onze website(s) of andere verkoopkanalen contact heeft met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst.

Welke persoonsgegevens, van wie en met welk doel

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie, een gesprek en telefonisch.
 • Locatiegegevens

Zontec verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuws over onze producten en diensten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Zontec bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Het kunnen uitvoeren van een overeenkomst. Zontec verwerkt en bewaart de persoonsgegevens voor het bereiken van het uitvoeren van de overeenkomst(en). Wij bewaren deze gegevens zolang de klant een contract heeft met Zontec. Nadat een contract niet meer geldig is, worden om administratieve redenen en wettelijke voorschriften de gegevens nog 7 jaar bewaard in een (digitaal) archief.
 2. In andere voorkomende gevallen, bijvoorbeeld voor het kunnen uitvoeren van marketing activiteiten. Zontec verwerkt en bewaart de persoonsgegevens voor het uitvoeren van direct marketing activiteiten tot 7 jaar in onze (digitale) archief.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Zontec verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zontec. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zontec.nl.

Op dit adres kunt u ook terecht voor eventuele vragen over de manier waarop Zontec met uw gegevens omgaat.

Afmelden

Indien u geen (commerciële) informatie meer van Zontec wilt ontvangen over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit per e-mail melden bij info@zontec.nl.

Wijzigingen

Zontec behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze pagina.